Privacybeleid en disclaimer

Dit is de privacyverklaring van Vrouwennet vzw, met maatschappelijke zetel te Hendrik I lei 296, 1800 Vilvoorde, ingeschreven in de KBO onder het nummer: 409220729 en vertegenwoordigd door algemeen directeur Diane Devriendt. Contact opnemen kan via T. 02 286 93 30 ofprivacy@vrouwennet.be.

Algemeen

Vrouwennet vzw is een socio-culturele vereniging bestaande uit de netwerken Markant, Best Pittig en Artemis. Vrouwennet vzw organiseert jaarlijks diverse activiteiten voor actieve en ondernemende vrouwen. Vrouwennet vzw hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en de bescherming van uw privacy. Als verantwoordelijke voor de verwerking verbindt Vrouwennet vzw zich ertoe om naar best vermogen de bescherming van de persoonsgegevens te waarborgen via technische veiligheidsvoorschriften en een adequaat veiligheidsbeleid naar haar medewerkers toe. Deze privacyverklaring kan op elk moment door Vrouwennet vzw worden gewijzigd. Raadpleeg haar daarom regelmatig.

Juridisch kader

Deze privacyverklaring is onderworpen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR).

Reden van verwerking

Vrouwennet vzw verwerkt de door jou meegedeelde persoonsgegevens in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR) en deze privacyverklaring, met het oog op het aanbieden op berichtgeving vanwege Vrouwennet vzw en ingeval van deelname aan activiteiten, met het oog op onderlinge netwerking. Deze gegevens zullen voor de duur van het lidmaatschap bijgehouden worden. Na beëindiging van het lidmaatschap, zullen de gegevens automatisch worden verwijderd na drie jaar (met uitzondering van de boekhoudkundige gegevens die bewaard worden overeenkomstig de Boekhoudwet). De verwerking gebeurt o.a. maar niet uitsluitend voor: (a) het organiseren van activiteiten, opleidingen en reizen (b) het aanbieden van producten of diensten van Vrouwennet vzw, (c) het uitvoeren van direct marketing zoals updates, nieuwsbrieven, infobrochures, e-mails, uitnodigingen voor activiteiten, marketingmateriaal en andere informatie die voor u interessant of nuttig zou kunnen zijn, (c) het informeren van derden (onderaannemers en contractspartijen) in dit verband, (d) het aanmaken van een ledenbestand en daarover informatie verzamelen en (e) het doen van prospectie voor nieuwe leden.

Rechtsgrond

De rechtsgrond voor deze verwerking van persoonsgegevens van leden ligt in de overeenkomst die u bent aangegaan met Vrouwennet vzw (door betaling van het lidgeld) voor het verstrekken van één of meer van haar diensten, activiteiten of producten, en de uitdrukkelijke, ondubbelzinnige en actieve toestemming die u zo aan Vrouwennet vzw hebt gegeven om de door u meegedeelde persoonsgegevens te verwerken in kader van de uitvoering van de overeenkomst.

De gegevens van niet-leden met interesse in Vrouwennet vzw kunnen verwerkt worden om op de hoogte gehouden te worden van relevante activiteiten van Vrouwennet vzw conform de voorafgaande toestemming. Hier geldt een maximum bewaartermijn van 3 jaar. Niet-leden hebben binnen deze driejarige bewaartermijn altijd de mogelijkheid om bij eenvoudige wilsuiting hun gegevens te laten verwijderen. De (potentiële) leden hebben hierbij te allen tijde het recht om een beroep te doen op de rechten die zijn opgenomen in Europese en Belgische wetgeving. Dit kan op eenvoudig verzoek mits e-mail aanprivacy@vrouwennet.be. Evenwel dienen leden te beseffen dat bij de vraag om hun persoonsgegevens te laten verwijderen uit onze communicatie, dit de effectiviteit van hun lidmaatschap kan beïnvloeden, o.m. gezien zij daardoor geen gepersonaliseerde berichten meer kunnen ontvangen.

Gezien de netwerkfunctie van Vrouwennet vzw aanvaarden de (potentiële) leden dat de door hen verstrekte gegevens worden overgemaakt aan de overige aanwezigen van de door hen bijgewoonde activiteiten. Op deze wijze bevorderen zij immers mee het netwerken tussen alle Vrouwennet vzw-leden. In het kader van de werking van Vrouwennet vzw is het mogelijk dat de verkregen persoonsgegevens worden doorgegeven aan partners of bij Vrouwennet vzw aangesloten organisaties indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de eerder beschreven doeleinden. Met deze partijen maakt Vrouwennet vzw de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Vrouwennet vzw geeft nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee geen verwerkersovereenkomst werd afgesloten. Tijdens de activiteiten garandeert Vrouwennet vzw dat de verstrekte gegevens niet aan andere derden dan de overige aanwezigen op de activiteiten zullen overgemaakt worden. Aangezien de gegevens door de aanwezigen zelf worden verstrekt, kan Vrouwennet vzw de juistheid daarvan niet garanderen, noch kan Vrouwennet vzw op enigerlei wijze aansprakelijk worden geacht voor de verspreiding van deze gegevens door andere deelnemers.

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, correctie of verwijdering van de persoonsgegevens die Vrouwennet vzw van u ontvangen heeft. U kan hiervoor contact opnemen met de organisatie via privacy@vrouwennet.be of T. 02/286 93 30.

Klachten en data lekken

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens of een datalek wil melden dan kunt u hierover direct contact nemen met Vrouwennet vzw zodat de klacht of datalek kan opgelost worden. Met betrekking tot de verwerking van de persoonsgegevens kunt u een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (commission@privacycommission.be).

Het gebruik van beeldmateriaal

Bij elke Vrouwennet vzw-activiteit waar foto’s worden genomen, is er een kennisgeving dat wie niet wenst dat haar foto(‘s) publiekelijk verspreid worden dit uitdrukkelijk kan melden aan de fotograaf en organisator. Er zal toegezien worden op een minimale verspreiding van gerichte beelden. Niet gerichte beelden kunnen wel publiek verspreid worden. Hoewel de organisatie de nodige technische maatregelen zal nemen om het beeldmateriaal te beveiligen, vestigt zij er de aandacht op dat de organisatie niet kan instaan voor mogelijke verdere verspreiding van het beeldmateriaal.

Specifieke privacyrichtlijnen in kader van de websites van Vrouwennet vzw

Het gebruik van “cookies”

Tijdens een bezoek aan de website kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze minibestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Internetbrowsers zoals Internet Explorer® of Mozilla Firefox® laten toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf te verwijderen. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.

Google Analytics

De website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van de website, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Vrouwennet vzw of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd. Indien u specifiek of persoonlijk advies nodig heeft, kan u hiertoe steeds het secretariaat in uw regio te raadplegen.
Vrouwennet vzw levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site niet beschikbaar zou zijn, zal Vrouwennet vzw de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. Vrouwennet vzw kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de website contacteren. De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Vrouwennet vzw geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. Vrouwennet vzw kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker. De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden of van haar partners, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Vrouwennet vzw verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.